Witamy w serwisie Miejskiej Biblioteki Publicznej W Miasteczku Śląskim!

MBP Miasteczko Śląskie
Strona główna O nas Wydarzenia/imprezy Projekty Fotogaleria Programy Ochrona danych osobowych

Program rozwoju bibliotek

 

Opracowując Program Rozwoju Bibliotek koncentrowaliśmy się na następujących kwestiach:

 

Dostosowaniu naszej oferty do specyfiki poszczególnych społeczności lokalnych ? zależy nam na tym, aby udzielane wsparcie odpowiadało rzeczywistym potrzebom mieszkańców i wpisywało się w priorytety konkretnej gminy, a jego formy były wypracowane z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Uwzględnieniu potrzeb miejscowości najbardziej oddalonych od centrów życia społecznego ? najważniejszym adresatem naszych działań będą filie biblioteczne, których sytuacja jest najgorsza, a które są często jedynym miejscem dostępu do publicznych usług i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podnoszeniu umiejętności i kompetencji bibliotekarzy w celu przygotowania ich do pełnienia nowej roli społecznej ? inspiratorów i przewodników po świecie informacji, sprzyjającej rozwojowi społeczności lokalnych.

Systemowym podejściu ? chcielibyśmy przyczynić się do trwałej zmiany systemu bibliotecznego, wzmocnienia jego siły instytucjonalnej oraz współpracy różnych partnerów, aby zainicjowane przez Program procesy pozytywnych zmian były trwałe i mogły być nadal rozwijane przez system biblioteczny.

Komplementarności z innymi inicjatywami, ukierunkowanymi na rozwój bibliotek i zwiększenie dostępu do internetu na obszarach wiejskich i w małych miastach. Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych ? placówek głównych wraz z filiami we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają mniej niż 20 tys. mieszkańców.

 

Potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności

29,5% mieszkańców wsi i małych miast (czyli prawie 5 milionów osób) deklaruje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy odwiedziło bibliotekę publiczną co najmniej raz. Dalsze 21% miało kontakt z biblioteką w innej formie – ta grupa czytała książkę wypożyczoną z biblioteki przez kogoś innego, odwiedzała stronę internetową biblioteki, kontaktowała się telefonicznie z biblioteką lub brała udział w imprezie zorganizowanej przez bibliotekę. Poza korzystaniem z księgozbioru, osoby odwiedzające bibliotekę podejmują także wiele innych aktywności: zasięgają informacji u bibliotekarzy (36%), korzystają z internetu (31%, wśród młodzieży – 61%), spotykają się z innymi ludźmi (26%), biorą udział w spotkaniach organizowanych w bibliotece (12%).

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 – 2020.W ramach programu zdefiniowany został Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych. Głównym celem Priorytetu Infrastruktura bibliotek 2016-2020 jest wzmocnienie, przekształcenie i rozwój funkcji jakie w życiu społeczności lokalnej pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tysięcy mieszkańców. Lokalne biblioteki mogą i powinny stanowić nie tylko możliwość utrzymania i upowszechniania wśród mieszkańców czytelnictwa, ale także stanowić centra integrujące społeczności lokalne oraz stwarzające warunki dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze różnych ( pod wzg. grup wiekowych, poziom wykształcenia, czy grup zawodowych), członków społeczności lokalnych. Zasadniczą funkcję priorytetu jest przekształcenie bibliotek publicznych dla których organem założycielskim jest gmina, w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz środki życia społecznego. Celami szczegółowymi są:
– dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów;
– stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców;
– zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, miedzy innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek;
– dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek poprzez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych,
– rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.
Wnioskodawca zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania przez okres 5 lat:
– standardów i kryteriów Certyfikatu Biblioteki +;
– prowadzenia zadań w ramach nowej oferty dla dzieci i młodzieży;
– prowadzenia zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki, skierowane do zróżnicowanych grup (dzieci, młodzież, mieszkańcy w wieku produkcyjnym, seniorzy);
– brania udziału w lokalnym partnerstwie publiczno-społecznym na rzecz czytelnictwa, miedzy innymi poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, i mieszkańcami, a także w lokalnym partnerstwie z instytucjami publicznymi na rzecz czytelnictwa, między innymi poprzez współpracę ze szkołami;
– realizowania działań służących podnoszeniu kompetencji informatycznych (cyfrowych) lokalnej społeczności, przy jednoczesnym zaplanowaniu wyposażenia dla tak definiowanej funkcji;
– uruchomienia nowoczesnego procesu technologicznego wypożyczeni książek ;
– wzrost liczby osób korzystających z biblioteki będzie się zwiększał corocznie o 2% ( pierwszy rok kalendarzowy po zakończeniu zadania do roku kalendarzowego przed rozpoczęciem zadania, drugi rok kalendarzowy do pierwszego itd.)