Witamy w serwisie Miejskiej Biblioteki Publicznej W Miasteczku Śląskim!

MBP Miasteczko Śląskie
Strona główna O nas Wydarzenia/imprezy Projekty Fotogaleria Programy Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim
Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku
Śląskim
• Data publikacji strony internetowej: 29.04.2014
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.08.2019

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej:
– nie posiada audiodeskrypcji

Treści niedostępne
• Część publikowanych informacji nie posiada opisu alternatywnego;
• Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostosowane dla osób niedowidzących;
• Brak informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią
Urszulą Machurą
• E-mail: biblioteka@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl
• Telefon: 32 288 86 35

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem:
• zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w
formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim
• Adres: ul. Metalowa 10
42- 610 Miasteczko Śląskie
• E-mail: dyrektor@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl
• Telefon: 32 288 86 35
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
siedziba: Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śl. ul. Metalowa 10, 42-610 Miasteczko
Śląskie
• Przed budynkiem biblioteki, przy wejściu głównym znajdują się miejsce parkingowe dla
osób niepełnosprawnych
• Do budynku biblioteki prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Metalowej 10.
• Wejście znajduje się na poziomie niskiego parteru, jest szerokie, bezprogowe,
przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
• Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący – zapewnia komunikację na
wniosek osób ze szczególnymi potrzebami – pracownik wychodzi do czytelnika, po
zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o obsługę czytelnika z niepełnosprawnością
ruchową lub osobę niewidzącą czy słabowidzącą
• Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących.
• W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
• Nad wejściem brak jest głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące;
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
• Przestrzeń komunikacyjna budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja
pozioma – korytarze na jednym poziomie),
• Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
• Oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu
ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;
• W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub usługi tłumacza on-line.
KSIĄŻKA NA TELEFON
„Książka na telefon” to dla naszych Użytkowników alternatywny sposób wypożyczania
zbiorów, przeznaczony dla osób starszych, chorych, niemogących odwiedzić placówki (aby
skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką – 32 288 86 35).

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI w formie PDF